Duomenų apsaugos deklaracija

1. Trumpa duomenų apsaugos apžvalga

Bendrieji nurodymai

Šie nurodymai padės apžvelgti, kas atsitinka su jūsų asmens duomenimis jums apsilankius mūsų internetinėje svetainėje. Asmens duomenys – tai visi duomenys, pagal kuriuos galima identifikuoti jūsų asmens tapatybę. Išsamesnės informacijos apie duomenų apsaugą rasite šiame skyriuje pateiktoje duomenų apsaugos deklaracijoje.

Duomenų rinkimas mūsų internetinėje svetainėje

Kas atsako už duomenų rinkimą šioje internetinėje svetainėje?

Duomenų apdorojimą šioje internetinėje svetainėje atlieka internetinės svetainės administratorius. Jo kontaktus rasite šios internetinės svetainės rekvizitų skiltyje.

Kaip renkame jūsų duomenis?

Viena vertus, jūsų duomenys renkami, nes jūs juos mums perdavėte. Šiuo atveju turime galvoje, pavyzdžiui, duomenis, kuriuos įrašėte kontaktinėje formoje.

Kitus duomenis mūsų IT sistema renka automatiškai, jums apsilankius mūsų internetinėje svetainėje. Visų pirma tai yra techniniai duomenys (pavyzdžiui, naudojama interneto naršyklė, operacinė sistema arba puslapio atvėrimo laikas). Šie duomenys renkami automatiškai, kai tik jūs apsilankote mūsų internetinėje svetainėje.

Kam naudojame jūsų duomenis?

Dalį duomenų renkame, kad užtikrintume sklandų internetinės svetainės naudojimą. Kiti duomenys gali būti naudojami jūsų, kaip naudotojo, elgsenai analizuoti.

Kokias teises turite savo duomenų atžvilgiu?

Visada turite teisę reikalauti nemokamai gauti informaciją apie jūsų saugomų asmens duomenų kilmę, gavėją ir tikslą. Taip pat turite teisę pareikalauti pakoreguoti, užblokuoti ar ištrinti šiuos duomenis. Kilus papildomiems klausimams, susijusiems su duomenų apsauga, galite bet kada kreiptis šios internetinės svetainės rekvizitų skiltyje nurodytu adresu. Taip pat turite teisę pateikti skundą kompetetingai priežiūros tarnybai.

Taip pat turite teisę, esant tam tikroms aplinkybėms, pareikalauti apriboti savo asmens duomenų apdorojimo galimybes. Išsamesnės informacijos apie tai rasite duomenų apsaugos deklaracijos „Teisė į apdorojimo apribojimą“ skyriuje.

Įrankių analizė ir trečiųjų šalių įrankiai

Apsilankius mūsų internetinėje svetainėje, gali būti įvertinta jūsų naršymo elgsena statistiniu požiūriu. Visų pirma tai vyksta naudojant slapukus ir vadinamąsias analizės programas. Jūsų naršymo elgsenos analizė paprastai vykdoma anonimiškai, o naršymo elgsena negali būti analizuojama atgaline data. Šiai analizei galite paprieštarauti arba nuo jos apsisaugoti nenaudodami atitinkamų įrankių. Išsamesnės informacijos apie tai rasite toliau pateiktoje duomenų apsaugos deklaracijoje.

Jūs turite teisę prieštarauti tokios analizės vykdymui. Apie prieštaravimo galimybes informuosime jus šioje duomenų apsaugos deklaracijoje.

2. Bendrieji nurodymai ir privaloma informacija

Duomenų apsauga

Šių svetainių administratorius labai atsakingai saugo jūsų asmens duomenis. Jūsų asmens duomenis analizuojame konfidencialiai ir laikydamiesi duomenų apsaugos teisės aktų bei šios duomenų apsaugos deklaracijos nuostatų.

Jums naudojantis šia internetine svetaine, renkami įvairūs asmens duomenys. Asmens duomenys – tai duomenys, pagal kuriuos galima identifikuoti jūsų asmens tapatybę. Pateiktoje duomenų apsaugos deklaracijoje paaiškinta, kokie duomenys yra renkami ir kam jie yra naudojami. Joje taip pat paaiškinta, kaip ir kokiu tikslu tai daroma.

Mes nurodome tai, kad duomenis perduodant internetu (pavyzdžiui, susirašinėjant elektroniniais laiškais) gali atsirasti ir saugumo spragų. Visiškai duomenų apsaugoti nuo trečiųjų asmenų prieigos yra neįmanoma.

Nuoroda į atsakingą įstaigą

Už duomenų apdorojimą šioje internetinėje svetainėje atsakinga įstaiga yra:

„Hörmann KG Verkaufsgesellschaft“
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen

Telefonas: 05204-915 0
El. paštas info@hoermann.de

Atsakinga įstaiga – ta juridinis arba fizinis asmuo, kuris veikdamas vienas arba kartu su kitais priima sprendimus dėl asmens duomenų (pavyzdžiui, vardų, pavardžių, elektroninio pašto adresų ir t. t.) apdorojimo tikslų ir priemonių.

Jūsų sutikimo dėl duomenų apdorojimo atšaukimas

Daugelis duomenų apdorojimo procesų galimi tik gavus aiškų jūsų sutikimą. Savo duotą sutikimą galite bet kada atšaukti. Tam pakanka paprasta forma pateikto pranešimo, atsiųsto elektroniniu paštu. Toks atšaukimas neturės įtakos duomenų apdorojimo iki atšaukimo teisėtumui.

Atšaukimo teisė prieš duomenų rinkimą ypatingais atvejais ir prieš tiesioginę reklamą (BDAR 21 straipsnis)

Kai duomenų apdorojimas atliekamas remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktais, jūs bet kada turite teisę dėl priežasčių, kylančių iš jūsų ypatingos situacijos, pareikšti prieštaravimą apdoroti jūsų asmens duomenis; tai galioja ir tyrimui, atsižvelgiant į šias nuostatas. Teisinis pagrindas, kuriuo remiantis atliekamas duomenų apdorojimas, nurodytas duomenų apsaugos deklaracijoje. Gavę jūsų prieštaravimą, mes nutrauksime jūsų asmens duomenų apdorojimą, nebent galėsime pateikti svarių priežasčių, pateisinančių tokį apdorojimą, turinčių pirmumą jūsų interesų, teisių ir laisvių atžvilgiu arba jeigu apdorojimas reikalingas teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti (prieštaravimas pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį).

Jeigu jūsų asmens duomenys apdorojami tiesioginės reklamos tikslu, tokiu atveju jūs turite teisę bet kada pateikti prieštaravimą, kad nebūtų apdorojami jūsų asmens duomenys tokios reklamos tikslu' ši nuostatas galioja ir tyrimui, susijusiam su tiesiogine reklama. Pateikus prieštaravimą, jūsų asmens duomenys daugiau nebus naudojami tiesioginės reklamos tikslu (prieštaravimas pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį).

Apskundimo teisė kompetetingai priežiūros tarnybai

BDAR nuostatų pažeidimo atvejais susijusi šalis turi apskundimo teisę priežiūros tarnybai, ypač jūsų įprastinės buvimo vietos, darbo vietos ar spėjamo pažeidimo vietos valstybėje-narėje. Apskundimo teisė egzistuoja nepriklausomai nuo kitų administracinės teisės ar teismo teisinių teisinės gynybos priemonių.

Teisė į duomenų perdavimą

Jūs turite teisę leisti perduoti duomenis, kuriuos mes automatiniu būdu apdorojame remdamiesi jūsų sutikimu arba vykdydami sutartį, sau ar trečiajam asmeniui įprastiniu mašininio nuskaitymo formatu. Jeigu jūs reikalaujate šiuos duomenis perduoti kitam atsakingam asmeniui, tai bus padaryta tuo atveju, jeigu tai bus įmanoma techniškai.

SSL- arba TLS kodavimas

Dėl saugumo priežasčių ir siekdama apsaugoti konfidencialaus turinio perdavimą, pavyzdžiui, užsakymus ar užklausas, jūsų siunčiamas svetainės administratoriui, svetainėje naudojamas SSL arba TLS kodavimas. Koduotas ryšys atpažįstamas pagal tai, kad naršyklės adreso eilutė pasikeičia iš „http://“ į „https://“ ir pagal jūsų naršyklės eilutės užrakto simbolį.

Kai yra aktyvintas SSL arba TLS kodavimas, duomenų, kuriuos perdavėte mums, negalės perskaityti tretieji asmenys.

Informacija, blokavimas, ištrynimas ir taisymas

Pagal galiojančių teisės aktų nuostatas, turite teisę į nemokamą informacijos pateikimą apie jūsų saugomus asmens duomenis, apie jų kilmę ir gavėją bei duomenų apdorojimo tikslą, o prireikus – teisę į šių duomenų taisymą, blokavimą ar ištrynimą. Kilus papildomiems klausimams, susijusiems su asmens duomenimis, galite bet kada kreiptis šios internetinės svetainės rekvizitų skiltyje nurodytu adresu.

Teisė į apdorojimo apribojimą

Taip pat turite teisę pareikalauti apriboti savo asmens duomenų apdorojimo galimybes. Visada galite kreiptis šios internetinės svetainės rekvizitų skiltyje nurodytu adresu. Teisė į apdorojimo apribojimą galioja toliau nurodytais atvejais.

  • Jeigu ginčijate mūsų saugomų jūsų asmens duomenų teisingumą, paprastai mums reikia laiko tai patikrinti. Patikros laikotarpiu turite teisę pareikalauti apriboti savo asmens duomenų apdorojimo galimybes.
  • Jeigu jūsų asmens duomenys buvo / yra apdorojami neteisėtai, galite vietoje ištrynimo reikalauti apriboti duomenų apdorojimą.
  • Jeigu mums daugiau nereikės jūsų asmens duomenų, o jums reikės vykdyti, ginti ar teikti teisinius reikalavimus, jūs turite teisę vietoje ištrynimo pareikalauti apriboti savo asmens duomenų apdorojimą.
  • Jeigu pateikėte prieštaravimą pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, privaloma įvertinti jūsų ir mūsų interesus. Kol nėra nustatyta, kieno interesai yra svarbesni, turite teisę pareikalauti apriboti savo asmens duomenų apdorojimą.

Jeigu apribojote savo asmens duomenų apdorojimą, tuomet šie duomenys – nuo jų saugojimo – gali būti apdorojami tik gavus jūsų sutikimą arba jeigu to reikia teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti, arba kitų fizinių ar juridinių asmenų teisėms apsaugoti, arba dėl svarbaus Europos Sąjungos ar valstybės-narės viešojo intereso.

3. Duomenų apsaugos pareigūnas

Įstatymų nustatytas duomenų apsaugos pareigūnas

Savo įmonėje paskyrėme asmenį, atsakingą už duomenų apsaugą.

Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl Schurz-Strasse -21-23
66953 Pirmasens
El. paštas datenschutz@hoermann.de

4. Duomenų rinkimas mūsų internetinėje svetainėje

Slapukai

Internetinės svetainės iš dalies naudoja vadinamuosius slapukus. Slapukai jūsų kompiuteriui nepadarys jokios žalos, juose nėra virusų. Slapukai skirti pasiūlymus padaryti patrauklesniu, efektyvesniu ir saugesniu naudotojui. Slapukai – tai nedidelės tekstinės rinkmenos, kurios gali būti įkeltos į jūsų kompiuterį ir kurias išsaugo jūsų naršyklė.

Didžioji dalis mūsų naudojamų slapukų yra sesijos slapukai. Jums palikus internetinę svetainę, jie automatiškai ištrinami. Kiti slapukai išlieka išsaugoti jūsų galutiniame įrenginyje, kol jūs jų neištrinsite. Šie slapukai leidžia mums vėl atpažinti jūsų naršyklę, kai kitą kartą užeisite į mūsų internetinę svetainę.

Jūs galite savo naršyklę nustatyti taip, kad būtumėte informuojami apie slapukų naudojimą, kad kiekvienu atveju juos naudojant reikėtų duoti savo sutikimą, kad tam tikrais atvejais arba apskritai slapukų naudoti neleistumėte bei kad būtų aktyvintas automatinis slapukų ištrynimas užveriant naršyklę. Išjungus slapukus, šios internetinės svetainės funkcionalumas gali būti apribotas.

Slapukai, reikalingi elektroninei komunikacijai arba tam tikrų, jūsų pageidaujamų funkcijų (pavyzdžiui, prekių krepšelio funkcija) naudojimui, saugomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Internetinės svetainės administratorius turi teisėtą interesą saugoti slapukus, kad būtų užtikrinamas techniniu požiūriu sklandus ir optimizuotas jo paslaugų teikimas. Jeigu išsaugomi kiti slapukai (pavyzdžiui, slapukai, skirti analizuoti jūsų naršymo elgseną), apie juos šioje duomenų apsaugos deklaracijoje bus kalbama atskirai.

Serverio registracijos failai

Interneto svetainių paslaugų teikėjas renka ir automatiškai išsaugo informaciją registracijos failų, kuriuos jūsų naršyklė mums automatiškai perduoda, serveryje. Ši informacija yra:

  • naršyklės tipas ir versija,
  • naudojama operacinė sistema,
  • URL adresas,
  • prisijungiančio pagrindinio kompiuterio pavadinimas,
  • serverio užklausos paros laikas,
  • IP adresas.

Šie duomenis nesiejami su kitais duomenų šaltiniais.

Jie renkami remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Internetinės svetainės administratorius turi teisėtą interesą pasirūpinti, kad jo internetinė svetainė veiktų techniškai sklandžiai ir būtų optimizuota – tam renkami serverio registracijos failai.

Kontaktinė forma

Jeigu užklausas siųsite per kontaktinę formą, jūsų duomenys, nurodyti kontaktinėje formoje, kartu su jūsų ten pateiktais kontaktiniais duomenimis bus mūsų išsaugoti užklausos apdorojimo tikslu ir tam atvejui, jeigu kiltų papildomų klausimų. Šių duomenų be jūsų sutikimo niekam neperduosime.

Kontaktinėje formoje nurodytų duomenų apdorojimas atliekamas tik remiantis jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu). Šį sutikimą galite bet kada atšaukti. Tam pakanka paprasta forma pateikto pranešimo, atsiųsto elektroniniu paštu. Toks atšaukimas neturės įtakos duomenų apdorojimo iki atšaukimo teisėtumui.

Jūsų kontaktinėje formoje nurodyti duomenys liks pas mus, kol nepareikalausite jų ištrinti, neatšauksite savo sutikimo dėl duomenų saugojimo ir kol duomenis saugoti taps netikslinga (pavyzdžiui, užbaigus jūsų užklausos apdorojimą). Privalomosios teisės aktų nuostatos – ypač saugojimo terminai – lieka nepakitusios.

5. Įrankių analizė ir reklama

„Google Analytics“

Šioje internetinėje svetainėje naudojamos „Google Analytics“ internetinės svetainės analizės paslaugos funkcijos. Paslaugų teikėjas yra „Google Inc.,“ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.

„Google Analytics“ naudoja slapukus. Tai tekstiniai failai, išsaugomi jūsų kompiuteryje, kuriais galima atlikti internetinės svetainės naudojimo analizę. Slapukais gauta informacija apie šios internetinės svetainės naudojimą paprastai siunčiama „Google“ serveriui JAV ir tenai saugoma.

„Google-Analytics“ slapukai saugomi ir šios analizės įrankiai naudojami remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Internetinės svetainės administratorius turi teisėtą interesą analizuoti naudotojų elgseną, siekiant optimizuoti savo internetinę svetainę ir reklamą.

IP anonimiškumas

Šioje internetinėje svetainėje aktyvinome IP anonimiškumo funkciją. Dėl to jūsų „Google“ IP adresas Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos Ekonominės Erdvės susitarimo šalyse sutrumpinamas prieš perduodant į JAV. Tik išimtiniais atvejais „Google“ serveriui JAV perduodamas visas IP adresas ir sutrumpinamas jau minėtame serveryje. Internetinės svetainės administratoriaus užsakymu „Google“ šią informaciją naudoja, kad įvertintų internetinės svetainės naudojimą ir galėtų parengti ataskaitas apie internetinės svetainės lankomumą bei kitas su internetinės svetainės ir interneto naudojimu susijusias paslaugas internetinės svetainės administratoriui. Per „Google Analytics“ ir jūsų naršyklę perduotas IP adresas nesusiejamas su kitais „Google“ duomenimis.

Keičiamas naršyklės modulis

Slapukų išsaugojimo galite išvengti atitinkamais savo programinės įrangos naršyklės nustatymais; atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju negalėsite naudotis visomis šios internetinės svetainės funkcijomis. Atsižvelgdami į tai, galite apsisaugoti nuo duomenų rinkimo naudojant slapukus ir nuo duomenų, susijusių su internetinės svetainės naudojimu, rinkimo (įskaitant jūsų IP adresą) „Google“ bei šių duomenų apdorojimo per „Google“ atsisiųsdami pateiktoje nuorodoje naršyklės kintamą modulį ir jį įsidiegdami: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Prieštaravimas dėl duomenų rinkimo

Galite apsisaugoti nuo duomenų rinkimo per „Google Analytics“ paspausdami nuorodą. Naudojamas „opt-Out“ slapukas, kuris apsaugo nuo jūsų duomenų rinkimo ateityje apsilankius šioje internetinėje svetainėje: „Google Analytics“ deaktyvinimas..

Išsamesnės informacijos apie tai, kaip elgtis su naudotojo failais „Google Analytics“, rasite „Google“ duomenų apsaugos deklaracijoje: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Užsakymo apdorojimas

Su „Google“ sudarėme sutartį dėl užsakymo apdorojimo ir taikome griežtas Vokietijos duomenų apsaugos žinybų sąlygas „Google Analytics“ naudojimui.

Demografiniai „Google Analytics“ duomenys

Internetinė svetainė naudoja „Google Analytics“ funkciją „demografiniai duomenys“. Ją naudojant, galima parengti ataskaitas, kuriose būtų svetainės lankytojų pasisakymai dėl amžiaus, lyties ir interesų. Šių duomenų kilmė – su interesais susijusi „Google“ reklama ir trečiųjų šalių lankytojų duomenys. Šie duomenys gali būti priskirti atitinkamam asmeniui. Šią funkciją galite bet kada deaktyvinti savo „Google“ paskyroje per ekrano nustatymus arba uždrausti rinkti jūsų duomenis per „Google Analytics“, kaip nustatyta punkte „Prieštaravimas dėl duomenų rinkimo“.

„Webtrekk“

Mūsų internetinių svetainių statistiniam įvertinimui ir mūsų pasiūlymų optimizavimui naudojamės „Webtrekk GmbH“, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlynas technologijomis (www.webtrekk.com).

Naudojantis šia internetine svetaine, renkama ir vertinama jūsų naršyklės perduodama informacija. Tai vyksta taikant slapukų technologiją, taip vadinamą „Pixel“, kuri susieta kiekvienoje internetinėje svetainėje. Renkami šie duomenys: Užklausa (užklausiamo failo pavadinimas), naršyklės tipas / versija, naršyklės kalba, naudojama operacinė sistema, vidinė naršyklės lango struktūra, ekrano raiška, „Javascript“ aktyvinimas, „Java“ įj. / išj., slapukų įj. / išj., spalvos ryškumas, URL perėjimai, IP adresai (renkami tik anonimiškai, o panaudojus iš karto ištrinami), prieigos paros laikas, spragtelėjimai.

Tiesioginis ryšys su asmeniu negalimas. Tokiu būdu surinkti duomenys naudojami kurti anonimiškus naudotojų profilius, kurie sudaro internetinių svetainių statistikos pagrindą. „Webtrekk“ technologijų būdu renkami duomenys nenaudojami be atskiru būdu gauto susijusios asmens sutikimo, šių internetinių svetainių lankytojų tapatybei nustatyti ir asmens duomenims apie pseudonimo turėtoją rinkti. Norite sužinoti, kokie Jūsų duomenys surinkti? Tada susisiekite su mumis nurodydami savo individualaus ir anonimizuoto „Webtrekk“ slapuko ID, kurį naršyklėje galite pamatyti paspaudę šią nuorodą: čia galite pamatyti savo „Webtrekk“ slapuko ID (EID).

Duomenų rinkimui ir saugojimui, naudojant Webtrekk, galima bet kada paprieštarauti, su galiojimu ateičiai. Tam atverkite nuorodą. Patvirtinus nuorodą, jūsų duomenų laikmenoje atsiranda taip vadinamas „Opt-Out“ slapukas. Šis slapukas galioja 5 metus. Atkreipkite dėmesį į tai, kad ištrynus visus slapukus jūsų kompiuteryje, bus ištrintas ir šis „Opt-Out“ slapukas, t. y. jeigu norėsite paprieštarauti anoniminiam „Webtrekk“ duomenų rinkimui, turėsite iš naujo įsidiegti „Opt-Out“ slapuką. „Opt-Out“ slapuką įdiegia naršyklė ir kompiuteris. Jeigu mūsų internetinėse svetainėse lankotės, būdami namuose ar darbe, arba lankotės, naudodami skirtingas naršy

6. Keičiami moduliai ir įrankiai

„Google Maps“

Ši svetainė per API naudoja žemėlapio paslaugą „Google Maps“. Paslaugų teikėjas yra „Google Inc.,“ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.

„Google Maps“ funkcijoms naudoti reikalinga išsaugoti jūsų IP adresą. Ši informacija paprastai siunčiama „Google“ serveriui JAV ir tenai saugoma. Šios svetainės paslaugų teikėjas nedaro jokios įtakos šiam duomenų perdavimui.

„Google Maps“ naudojamas pavaizduoti mūsų internetinius pasiūlymus lengvai surandamoje mūsų internetinėje svetainėje nurodytoje vietoje. Remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, tai yra teisėtas mūsų interesas.

Išsamesnės informacijos apie tai, kaip elgtis su naudotojo failais, rasite „Google“ duomenų apsaugos deklaracijoje: policies.google.com/privacy.